dijous, 2 d’abril del 2009

ENTRE L’ESTUPOR I LA INDIGNACIÓ.

Recentment l'alcalde de Badalona ha procedit a l'adjudicació del primer bloc de les obres acollides al Fons Estatal d'Inversió Local (conegut col·loquialment com Fons Zapatero). La constitució d'aquest fons amb la fi essencial de crear ocupació, va ser l'objectiu declarat pel govern espanyol i així l'ha deixat clarament establert el Reial decret-Llei 9/2008 de 28 de Novembre.

En efecte, en el seu art.1 estableix:" Este Real Decreto-ley tiene por objeto la dotación de dos fondos extraordinarios. Uno destinado a promover la realización por parte de los Ayuntamientos de inversiones creadoras de empleo …”, i, en consonància amb aquesta destinació del fons, els successius arts. del decret, i per a les distintes fases d'aplicació (projectes a aprovar, mètodes d'adjudicació, seguiment dels projectes, justificacions posteriors ...) exigeix especial atenció a la creació del màxim nivell d'ocupació possible i al control de la veracitat d'aquesta creació.

En aquest marc polític i jurídic cabia esperar que les adjudicacions que fes l'alcalde de Badalona anessin a aquelles ofertes que es comprometessin a la creació de més llocs de treball.

Doncs no! s'ha fet tot el contrari. Vegem algunes xifres:

- Per volum econòmic d'adjudicació: s'ha adjudicat el 29% dels projectes (9.078.403€) a aquelles empreses que oferien un major volum d'ocupació (comptant tant els de nova creació com els de personal propi dedicat al projecte). En conseqüència s'ha adjudicat el 71% del volum econòmic (22.234.014€) a empreses que han ofert un menor volum d'ocupació. És una desproporció incomprensible.
- En relació a la creació de nous llocs de treball: al no haver adjudicat els projectes a aquelles empreses que es comprometien a crear major ocupació, s'ha evitat la creació de 135,3 nous llocs de treball. Xifra que en relació als que es van a crear (434,9) significa el més que notable percentatge de més d'un 30% de llocs de treball nous menyspreats.

Aquestes xifres parlen per si soles. Que a l'empara d'un Decret-Llei, l'objectiu del qual és la creació d'ocupació, s'arribi a aquest resultat és, senzillament, escandalós. O , almenys, a mi m'escandalitza.

Com es pretén justificar formalment aquesta estranya adjudicació? Doncs a través d'uns "criteris de valoració" atípics i extravagants establerts en els plecs de clàusules administratives dels diferents projectes i la seva posterior aplicació.

En efecte, es van establir els següents criteris per a la valoració de les ofertes:

- Volum i foment de l’ocupació en l’execució del contracte (màxim 50 punts): a) Treballadors nous a contractar per a aquest contracte (TNC), fins a 30 punts; b) Treballadors en plantilla pròpia que es destinaran a aquest contracte (TP), fins a 20 punts.

- Millores al projecte (màxim 50 punts): millores en qualitats de les unitats d’obra i quantitat d’elements a subministrar, fins a 30 punts; millores mediambientals fins a 10 punts, millores de qualitat empresarial fins a 5 punts; millores en relació a contractes de manteniment fins a 5 punts.

Afirmo que aquests criteris són atípics perquè aquesta sorprenent sobrevaloració d'unes suposades “millores al projecte” en detriment de la nova contractació de personal, no s'ha donat en cap municipi del Barcelonès (que són els que he pogut contrastar). A més, s'ha menyspreat el valorar l'oferta econòmica i en conseqüència les baixes a la mateixa (estalvi per a l'Administració) que poguessin presentar els oferents.

Com a prova del que acabo d'afermar, poso els criteris de valoració per a les adjudicacions dels plecs de l'Ajuntament de Barcelona, que han estat els següents:

- Pel volum de la mà dobra que s’utilitzarà en l’execució del contracte, en funció de la mà d’obra contractada i a contractar, 65 punts distribuïts de la forma següent: a) Mà d’obra a contractar, fins a 43 punts; b) mà d’obra contractada, fins a 22 punts.

- Per l’oferta econòmica 20 punts.

- Per l’elaboració dun estudi sobre el procés constructiu (memòria descriptiva del procés dexecució) 15 punts.

Els criteris de l'Ayt. de BCN es caracteritzen per atorgar el màxim valor a la creació d'ocupació que, al costat de la mà d'obra ja contractada que es dedica al projecte, assoleix un valor, gairebé determinant, (65 sobre 100) i per valorar les baixes a l'oferta econòmica amb 20 punts amb el que s'arriba a 85 sobre 100.

Tots aquests conceptes es valoren per aplicació automàtica de fórmules. El que més ocupació ofereix té la màxima puntuació i la resta va tenint els punts que corresponen a una proporció estricta de l'ocupació oferta respecte del primer. El que major baixa ofereix rep la màxima puntuació i la resta en proporció. En conseqüència, l'opinió subjectiva dels membres de l'òrgan d'adjudicació queda reduïda a un 15 sobre 100 i, probablement, en cap cas podrà ser determinant.

Els criteris de L’ayt de BDN infravaloren la creació de nova ocupació i han fet determinants en l'adjudicació unes "millores al projecte" de difícil valoració mitjançant fórmules objectives i, en conseqüència, on l'opinió subjectiva del jutjador és fonamental.

Afirmo que aquests criteris són extravagants perquè ens estem referint a 47 projectes que en van de 100.000 a 3.000.000 d'Euros i la majoria dels quals se situa a la franja baixa o mitjana d'aquest ventall.

Es tracten de projectes, gens sofisticats, del tipo:"reurbanització de carrers” “implantació d’àrees de gossos" "reparació de cobertes”reparació parcial de façanes" etc.; dels quals els serveis tècnics de l'Ayt. han de tenir necessàriament establerts uns estàndards alts de qualitat de construcció, de respecte mediambiental, etc. que, sens dubte, s'han de reflectir en els requeriments tècnics dels diferents projectes.

Sent això així, per què s'implanta aquesta parafernàlia innecessària de les "millores al projecte"? i el que és més inacceptable aquesta sobrevaloració d'un aspecte objectivament tan menor?.

Avui s'ha conegut que l'atur ha crescut el mes de Març en 123.543 persones respecte a febrer amb el qual, el total dels aturats es va situar en 3.605.402 segons el Ministeri de Treball i Immigració. Els portaveus del Ministeri, amb cara de circumstàncies, han tornat a recordar que esperen canviar la tendència amb l'ocupació que es generarà amb el Fons d'Inversió Local.

No puc evitar una ganyota de fastig en sentir-ho , alhora que davant el disbarat que s'ha consumat a Badalona (menysprear la creació de 133,3 llocs de treball, més d’un 30% dels que es van a crear) només em queda una explicació: O estultícia de l'oligocràcia que remena les cireres en l'Ajuntament o que "alguna cosa olora a podrit" que diria el clàssic. Al lector li correspon jutjar.

dijous, 26 de febrer del 2009

LA JUSTÍCIA HA REBUTJAT EL RECURS DEL PATRONAT DE LA MUSICA I HA CONFIRMAT LA NUL•LITAT DE L'ACOMIADAMENT DELS PROFESSORS QUE VAN SOFRIR REPRESÀLIES.

El passat 23 de Setembre vaig publicar un article en el qual, arran de la sentència del Jutjat social nº31 de Barcelona, exigia la immediata readmissió dels músics injustament acomiadats i la depuració de responsabilitats.

La gravetat de la conducta dels responsables del Patronat quedava palesa en les conclusions de la citada sentència.

Així, recordaré, que el jutge va establir que la relació que existia entre el Patronat i els músics acomiadats era estrictament laboral atès que no havia cap justificació per a considerar a tres d'ells treballadors autònoms i a la resta becaris i, per altra banda, que l'empresa havia atemptat contra un dret fonamental per haver adoptat mesures de represàlia contra els treballadors quan van reclamar els seus drets. En funció d'aquests fets provats i la seva caracterització jurídica va declarar la nul·litat dels acomiadaments.

En aquelles dates vaig denunciar l'actitud de la Direcció del Patronat - i el suport polític a la seva actuació- atès que havia decidit no readmetre als professors - pagant-los els seus salaris i no deixant-los exercir el seu treball -i presentar un recurs contra la sentència a traves d'un gabinet extern de quantiosa minuta.

Vaig considerar aquesta actuació un malbaratament de diners públics i un comportament incompatible amb els valors democràtics pels quals han de vetllar les administracions públiques.

Vaig acabar reclamant una correcció immediata d'aquelles actuacions que comportés la readmissió dels acomiadats i la depuració de responsabilitats dels directius del Patronat.

Em vaig quedar sola en aquesta posició ni la resta dels grups polítics (ni tan sols el més pròxim) ni els personatges que opinen i donen lliçons d'ètica en els medis locals van aixecar la veu per a reclamar el mínim: el compliment de la sentència quant a la readmissió dels acomiadats mentre se substanciava el recurs.

Doncs bé, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la Direcció del Patronat i l'Ajuntament i ha confirmat, punt per punt, la sentència del Tribunal del Social de primera instància i a mès ha condemnat al Patronat a pagar les costes del judici inclòs l'advocat del acomadiats injustament.

Y ara que?, continuarà la prepotència antidemocràtica de no readmetre als injustament acomiadats?; continuarà el malbaratament dels diners públics presentant complicats recursos (perduts per endavant) davant del Tribunal Suprem Espanyol amb tal de no complir el que per segona vegada els ordena la Justícia?; continuarà la impunitat de les actuacions de determinats gestors públics i la falta d'exigència de responsabilitats?

Així mateix seguirà, també, la complicitat generalitzada, per acció o omissió, amb una actuació tan inacceptable en termes de qualitat democràtica i de gestió del diners públics?.

Ja n'hi ha prou!; readmissió immediata dels acomiadats i depuració de responsabilitats tant dels gestors com dels polítics responsables d'aquest escàndol incompatible amb l'actuació que es pot reclamar de les administracions públiques en una societat democràtica.dimecres, 18 de febrer del 2009

La recesión económica y los movimientos sociales

La resolución de la asamblea local de la organización en la que milito (EUiA de Badalona) de 18 de Octubre de 2008 se iniciaba con la siguiente manifestación:La actual crisis no es solo de carácter económico de matriz financiera e inmobiliaria con una fuerte componente especulativa sino también energética, alimentaria, moral y global. Tiene todos los visos de acabar en una recesión económica que puede derivar en una depresión global con desempleo masivo y obliga a plantearse el final de una etapa a la vez que nos emplaza, con urgencia, a construir nuevos modelos de desarrollo y sostenibilidad”.

En aquellas fechas – aún no se había entrado formalmente en recesión - los propagandistas del sistema se dividían en dos bloques: los próximos al gobierno que relativizaban la crisis y anunciaban para mediados del 2009 el principio del fin de la misma derivado del acierto de las medidas económicas decretadas por el gobierno y los contrincantes al mismo interesados en descalificarlo sobre la base de responsabilizarlo en exclusiva de la crisis y acusarlo de “mentir” en la campaña electoral de las elecciones generales. Ni unos ni otros admitían ,ni admiten, lo que cada vez se manifiesta de forma más patente: estamos ante una crisis irreversible del sistema económico-social dominante en los últimos años, de alcance todavía desconocido y larga duración.

A día de hoy el Estado Español ha entrado formalmente en recesión al acumular dos trimestres seguidos de decrecimiento económico y la tasa de desempleo se ha disparado: según cifras del Ministerio de Trabajo e Inmigración divulgadas el 3 de febrero, el desempleo subió en enero en 198.838 personas a un total de 3.327.801 millones, lo que representa un alza mensual del 6,35 por ciento después de que en diciembre superase el listón de los 3 millones de desocupados por primera vez en 12 años.

Una persona en paro, o desempleada, es aquella que no tiene trabajo queriendo trabajar, esta es la realidad pura y simple. Pero al pasar a las estadísticas oficiales, esta realidad se muestra matizada y restringida. Los trabajadores autónomos que se quedan sin trabajo y los llamados desanimados, que consideran imposible encontrar empleo, habiéndolo buscado con anterioridad, y los que buscan empleo, pero no de forma activa (no se sabe bien qué es eso), son estadísticamente inactivos, no son considerados como parados, lo cual deja fuera de las estadísticas oficiales a una cantidad no despreciable de trabajadoras y trabajadores sin empleo y con deseos de trabajar. Se considera que esta bolsa de desempleados no reconocidos elevaría el paro entre un 30% y un 40% si se contabilizase.

De ellos, de los/as parados/as estadísticamente existentes, tiene derecho a prestación por desempleo quien haya cotizado 360 o más días en los 6 últimos años; esto supone que solamente el 52% de los/as parados/as obtiene esa prestación. El tiempo por el que tienen derecho a la misma, que a su vez es una función del tiempo de cotización, va de un mínimo de 4 meses a un máximo de 24 y por una cuantía entre el 75%, mínimo, y el 170%, máximo, del SMI (en 2009 es de 624 euros/mes) para un/a trabajador/a sin hijos o del 100% al 195% (1 hijo) o 220% (2 hijos o más) del SMI, cifras a las que hay que descontar las retenciones por IRPF y de la cuota de la S.S.

Esto, ¿qué significado tiene? En primer lugar que, aproximadamente el 65% de los trabajadores sin empleo, contabilizados o no en las estadísticas oficiales, queda fuera del sistema. En segundo lugar, si la recesión deviene en depresión y la creación de empleo se alarga en el tiempo, los que cobren el paro lo verán agotarse en un período máximo de dos años- en el mejor de los casos- y la mayoría de ellos percibirá nada.

Pero el problema en nuestro país no se limita al paro, por mucho que esté alcanzando proporciones no soportables. La clase trabajadora, la mayoría de sus componentes, sale de la fase de bonanza del ciclo económico en una situación que puede ser definida como de precariedad y falta de derechos.

En efecto, a las cifras escandalosas de desempleo hay que sumar 5 millones de asalariados con contrato temporal, 5 millones de los contratos indefinidos lo son de conversión, con derechos recortados respecto de los denominados ordinarios, 2,5 millones con jornada parcial, 1,6 millones en situación de subempleo (sin que se les reconozca la cualificación y experiencia profesional o la formación y titulación), 1,5 millones con salario por debajo del mínimo interprofesional, el salario de las mujeres es, como media, un 30% menor del de los varones para el mismo trabajo realizado, alrededor de 2,5 millones de trabajadores están en la economía sumergida sin ningún tipo de derecho y al menos 7,7 millones de asalariados fuera de la negociación colectiva. Las jornadas de trabajo, en donde no se contabiliza el tiempo de transporte desde y al domicilio, son de las mayores de la UE-15.

En un reciente estudio de obligada consulta para quien esté interesado en tener una visión objetiva de la situación económica-social (La situación de la clase trabajadora en España, una comparación con los países de la UE-15 y EE.UU, por Vicenç Navarro, Marta Tur y Miquel Campa. Se puede consultar en www.vnavarro.org), entre otros muchos datos se señala uno, a mi entender, definitorio de la situación española: “España es uno de los países en que la diferencia en el nivel de renta entre los más ricos y los más pobres es más acentuada. En realidad, es probable que la situación sea incluso peor pues los muy, muy ricos ni siquiera aparecen en las encuestas aleatorias sobre las que se basan estos datos. Y sabemos que el fraude fiscal alcanza enormes dimensiones en España (equivalente a un 10% del PIB). Según las declaraciones de renta, un empresario ingresa menos que un trabajador en España”.

La política del empresariado español que más allá de las pamplinas del “liderazgo”, la “calidad total” y otras zarandajas es una constante de contratación en precario, de las ETT, de las deslocalizaciones, de las externalizaciones, de las subcontrataciones, del encadenamiento de los contratos basura. Que es una forma de actuar que no tiene nada que ver con la innovación, la investigación, el trabajo de calidad, la competitividad a partir de la productividad y sí mucho con las largas jornadas, los bajos salarios, las ínfimas condiciones en el puesto de trabajo y los desmesurados beneficios es, en estos momentos, el principal lastre para construir un nuevo modelo productivo que signifique una salida a la crisis mínimamente decente.

Sin visión de estado, la clase empresarial española con una mentalidad alicorta acostumbrada a la sobreexplotación de los trabajadores, a vivir de los presupuestos públicos y a amasar grandes beneficios se dedica a lloriquear pidiendo ayudas estatales y con un descaro absoluto a plantear en la práctica el despido libre y barato.

Porque el despido barato ya existe (se han perdido 1 millón de empleos en 2008) tanto porque mantienen, en fraude de ley, un nivel de temporalidad en la contratación injustificable que solo acarrea falta de calidad en el trabajo y, en consecuencia, de productividad, como porque el despido con 20 días por año de indemnización ya está recogido en la legislación española: despido (individual o colectivo) por causas objetivas (organizativas, de producción o económicas), ahora bien las causas objetivas se han de acreditar presentando cuentas, planes de reorganización, etc… Lo que se pretende es no tener que justificar nada y despedir a libre antojo del empresario y barato. Sin embargo los directivos siguen con contratos blindados e indemnizaciones escandalosas en caso de cese.

Esta clase empresarial es incapaz de prestar un servicio a la sociedad. No son capaces de moderar sus ingresos y dedicar una porción de sus beneficios a inversiones productivas, como la innovación, o la formación de sus empleados, con el fin de aumentar la tan cacareada competitividad. Porque esto no se consigue con sueldos cada vez más bajos, mayor precariedad y escasa preparación, sino por una apuesta seria por el trabajo como medio productivo y también, como factor de dignificación y cohesión social. Lo acaba de decir muy claro uno de los mejores conocedores de los mercados laborales, el Premio Nobel de Economía Robert Solow: "España necesita tecnología, no flexibilidad laboral".

Salir de la crisis hoy supone poner por delante las necesidades de la mayoría frente a los beneficios de la minoría. Esta concepción tan sencilla y tan simple tiene su principal enemigo en una clase empresarial parasitaria a la que, necesariamente, habrá que obviar si se quiere superar la situación actual. Hay que recuperar lo “público”, los recursos del Estado (de todos los ciudadanos) no pueden seguir subvencionando y “ayudando” a estos personajes. Hay que incentivar la inversión pública desde empresas públicas, hay que recuperar la banca pública, hay que crear empleo estable creando empresas públicas.

La aplicación de recetas neoconservadoras en el mal llamado mercado de trabajo, con la polarización económica y social que ha acarreado, ha sido un absoluto fracaso, si lo que se pretende es una sociedad cohesionada y relativamente equilibrada. El pretender poner parches a semejante desaguisado no vale absolutamente para nada.

En este contexto también hay que destacar el ensimismamiento irresponsable de determinados políticos. No se entiende el incremento desmesurado que han sufrido las tasas y los impuestos municipales multiplicando por cuatro el índice de inflación del 2008 por mucho que se excusen en métodos de cálculo más o menos reglamentados. O el incremento desproporcionado de las tarifas del transporte público. O, también, la autorización del aumento de tarifas eléctricas y de otros servicios públicos en porcentajes muy superiores a la inflación.

La falta de iniciativa de los gobiernos municipales y, en especial, del de Badalona en plantear una batería coherente de medidas desde lo local para contrarrestar la crisis, es francamente preocupante. Se limitan a esperar que llegue el maná del Fondo Estatal de Inversión Local. Olvidando que estamos ante una actuación puntual, no estructural, (en definitiva un parche) que se encuadra en una concepción equivocada de que la situación se arreglara por sí sola a lo que hay que ayudar con medidas puntuales. Las inversiones que se financiaran con este fondo corren el riesgo de favorecer a los de siempre: la oligarquía española que se enriquece a costa del presupuesto público (FCC, Dragados, ACS,OLH etc..). En todo caso es evidente que no servirán para crear empleo estable y de calidad.

Ante este panorama hay que situar un elemento de forma clara: a los trabajadores (parados o en activo) ni a nadie se les va a solucionar nada desde fuera de ellos. Las soluciones han de venir de ellos mismos en su doble vertiente: trabajadores y ciudadanos.

A mi entender es urgente que los movimientos sociales se recompongan, se coordinen y se movilicen para evitar que la crisis la paguen los trabajadores y las trabajadoras.

En este sentido es una buena noticia la convocatoria unitaria (CC.OO-UGT) y abierta a otras organizaciones, de una manifestación para el sábado 14 de Marzo bajo el lema “ Plantem cara a la crisi”. Es también una buena noticia que en la Asamblea, prevista para hoy, de la Confederació de Associació de Veins de Catalunya (Confavc) se plantee tanto sumarse a la convocatoria del día 14 como un calendario de movilizaciones contra las subidas abusivas de tasas y tarifas públicas o reglamentadas (Transporte Público, Energía, etc).

Es, sin duda, también una buena noticia la aparición en Badalona de la Plataforma “Que la crisis la paguen ellos” en la que participan un número significativo de Asociaciones de Vecinos, los sindicatos CC.OO y UGT y está abierta a otras participaciones. Saludo su aparición y no voy a dar recetas sobre lo que tienen que hacer. De su debate interno y democrático saldrán las actuaciones que se consideren oportunas. Solo mostrar mi deseo de que sigan sumando y que el conjunto del movimiento asociativo de Badalona se incorpore al proceso.

dimarts, 16 de desembre del 2008

El transport i les polítiques socials a Badalona: entre el menyspreament babau i l'oportunisme de la dreta populista local


En un article publicat en aquest blog, el passat 31 de Maig, vaig mostrar la meva serena indignació per l'actitud de l'equip de govern municipal quan va rebutjar i va menysprear la iniciativa de CC.OO -vehiculada a traves d'una moció de ICV-EUiA presentada en el Ple Municipal del 26 de Maig- per a estendre la targeta rosa a les persones de 60 i 61 anys empadronades a Badalona.

Tal com deia en el meu anterior article, la mesura afectaria fins a un màxim de 4700 persones de les quals només una part d'elles tenen els requisits de baixos ingressos que s’exigeixen per a tenir dret a la targeta rosa i, en conseqüència, l’impacte de la mesura en el pressupostos municipals seria clarament menor. Així mateix, també voldria recordar, que Barcelona ciutat va ser pionera a implantar la targeta rosa per als majors de 60 anys i que en gran part dels municipis de l'àrea metropolitana està vigent des de l’any 2003.

Tant la meva visió critica de l'actitud del "pinyol" que dirigeix la ciutat com les conclusions en relació al sectarisme primari de la mateixa, van ser compartides per molts sectors de la ciutadania interessats en la política municipal, incloent a cronistes i opinadors que tenen accés regular als mitjans de comunicació.

Six mesos després, la dreta populista (P.P.) de la ciutat s'ha apropiat de la iniciativa de CC.OO i ICV-EUiA i ha iniciat una campanya d'agitació pels barris (anuncien el repartiment de 75.000 octavillas) reclamant la targeta rosa per als majors de 60 anys amb els mateixos arguments que nosaltres vam mantenir i seguim mantenint. L’oportunisme juntament amb la falta de escrúpols per a fomentar, per interès partidari, la confrontació entre comunitats, són les característiques principals de la dreta que hem de patir en la nostra ciutat.

La dreta ha vist la possibilitat de desgastar al partit majoritari en el govern agitant els barris amb una reivindicació justa que només la tossuderia sectària impedeix que s'implanti.

I això és tant així com que en l'últim Ple del mes de Novembre, l'equip de govern va tenir la possibilitat de corregir la seva actuació acceptant la moció sobre les tarifes del transport públic que va presentar el nostre grup municipal i que incorporava, entre altres aspectes, l'ampliació del programa de la targeta rosa als majors de 60 anys. Tanmateix els partits que componen el govern van preferir presentar una moció alternativa que era idèntica a la nostra i es limitava a amputar aquest aspecte (l'ampliació de la targeta rosa) de la mateixa.

Pocs dies després del Ple de Novembre, el consell de l'EMT va fer públic el seu escandalós acord d'augmentar les targetes més utilitzades en el transport públic (T-10) en un 7% a partir de Gener de 2009, en plena recessió econòmica, per a compensar la gratuïtat a mig fer del transport dels menors de 12 anys a partir de setembre de 2009. Aquesta decisió ha suscitat una plena unanimitat critica amb l'única excepció dels polítics responsables de la mateixa. Entre les veus crítiques vaig escoltar en una emissora molt pròxima als responsables de la mesura (COM ràdio) i en boca d'un presentador que habitualment comparteix les posicions dels equips de govern de Barcelona i el seu cinturó, una de les critiques més lúcides a aquesta decisió que va acabar amb una versió original de la frase de Bill Clinton “És la economia estúpids” que s'ha convertit en una cita molt utilitzada en determinats cercles periodístics. La versió que va fer el presentador, dirigida als responsables politics de la mesura, va ser: “Es la gent babaus”.

Jo crec que és de plena aplicació al partit majoritari en el govern de la ciutat. Estan guanyant-se a pols que la dreta populista acabi implantant-se de forma irreversible en els barris populars de la ciutat que han estat tradicionalment d'esquerres.

diumenge, 2 de novembre del 2008

Resolució Assamblea Local d'EUiA: convergim en una alternativa anticapitalista

El passat 18 d'octubre l'Assemblea Local de EUiA, reunida per debatre els documents de la pròxima Assemblea General de la nostra organització (8-9 de Novembre), va aprovar, entre altres texts, la resolució sobre la crisi econòmica que adjunto a continuació.

RESOLUCION DE LA ASAMBLEA LOCAL DE BADALONA DE EUIA

La actual crisis no es solo de carácter económico de matriz financiera e inmobiliaria con una fuerte componente especulativa sino también energética, alimentaria, moral y global. Tiene todos los visos de acabar en una recesión económica que puede derivar en una depresión global con desempleo masivo y obliga a plantearse el final de una etapa a la vez que nos emplaza, con urgencia, a construir nuevos modelos de desarrollo y sostenibilidad.

Los planes de salvamento a los grandes grupos financieros de los distintos gobiernos, incluido el español, solo significan transferir inmensas cantidades de dinero a los ricos para evitar la quiebra total del sistema financiero mundial. Si el contenido de clase de la medida resulta evidente, es mucho más dudosa su efectividad en detener la crisis como está demostrando la evolución de la misma.

Ha estallado la gigantesca burbuja de la esfera financiera de la globalización. Toda la cadena de funcionamiento del aparato financiero se ha colapsado y ello ha llevado al intervencionismo estatal de los más conspicuos gobiernos ultraliberales.

Estas intervenciones del Estado – las mayores en volumen de la historia económica - son la prueba del fracaso del sistema. Además se confirma una ley del cinismo liberal: se privatizan los beneficios pero se socializan las pérdidas.

Si de algo está sirviendo la crisis actual es para mostrar la inanidad del discurso (mal llamado científico) con el que se ha sustentado el neoliberalismo. La idea de que era posible y eficiente una sociedad basada en individuos egoístas sólo coordinados por el mercado, un mercado organizado, él mismo, por organizaciones mercantiles o pseudo-mercantiles, simples estructuras técnicas diseñadas para “regular el tráfico” y generar competencia. No sólo han quebrado grandes empresas, también han volado por los aires instituciones como las agencias de evaluación de riesgos, las reguladoras del mercado de valores. etc.

Ahora es evidente su ineficiencia social (a menos que se confunda eficiencia con la posibilidad de amasar riqueza para una minoría social), su incapacidad para gestionar racionalmente las necesidades humanas.

Este sistema está agónico desde hace tiempo, y como civilización es pernicioso y decadente. El único futuro que nos ofrece a todos y todas es el de mantenernos aferrados al presente sin futuro, como consumidores apegados al “consumismo” insaciable, inducido por la publicidad, y cumplidores con el pago de deudas. Producir individuos alienados y socialmente disgregados por los mercados constituye una de las fuentes del verdadero poder del capital.

Por otra parte, los efectos de la crisis sobre los trabajadores en el Estado Español no se han hecho esperar. En el mes de Septiembre el crecimiento del paro ha sido el doble del que se registró en la crisis de 1992-1993. En un año (agosto 2007-Agosto 2008) el paro ha crecido en un 36% (del 8,3 al 11,3%). La crisis de matriz financiera e inmobiliaria afecta a todos los sectores productivos como demuestran los datos de incremento del paro y de presentación de Expedientes de Regulación de Empleo. Este crecimiento alarmante del paro, además de ser grave en sí mismo, es la punta de un iceberg cuya dimensión no es posible predecir exactamente, pero que, sin duda, afectará (ya le está afectando) violentamente a la clase trabajadora.

Como siempre, la clase dominante intenta que la clase obrera pague la crisis. Trata de imponer recortes y dejar a millones sin empleo para preservar así su sistema.

Es urgente y prioritario participar activamente en las movilizaciones y en la resistencia a la lógica del capital de que sean los trabajadores quienes padezcan las peores consecuencias de la crisis. Es necesario combatir para que los recursos públicos se dediquen a atender a las personas y a las familias penalizadas por la crisis. Fomentando la creación de empleo público y subsidiando a aquellas personas que no puedan hacer frente a sus hipotecas.

Esta resistencia debe orientarse claramente a conformar una alternativa anticapitalista. En una perspectiva social y política de altas cotas de democracia, paz, respeto ecológico, derechos civiles y sociales, trabajo digno y pleno empleo, igualdad y solidaridad: una alternativa socialista para el siglo XXI.

Las cosas no cambiarán sustancialmente en el futuro si la política se limita a resolver los conflictos intercapitalistas, sean estos transnacionales, corporativos o interestatales, ocultados mediante categorías fetichistas en la forma de problemas de “crecimiento”, de “liquidez”, inversiones, etc.; quedándonos de esa manera aprisionados por el sistema.

El capitalismo como sistema no caerá por sí solo a menos que tenga en frente una alternativa de transformaciones, de cambio civilizatorio que se encarne en nuevos sujetos históricos, sociales, colectivos. Tenemos el deber de participar activa y prioritariamente en la conformación de esta alternativa. Llamamos a esta tarea a todos aquellos que estén dispuestos a movilizarse por la justicia social y una sociedad más libre.

Octubre de 2008dilluns, 27 d’octubre del 2008

UN ARTICLE DE L'ANTONI BARBARÀ: COPAGAMENT NI PARLAR-NE.

El meu amic i company Antoni Barbarà ha publicat al seu Bloc un article, a propòsit de la proposta de copagament de l’atenció sanitària pública feta per la Consellera Geli, que per el seu interès y la seva claredat i contundència argumental reprodueixo integrament.

Sabíamos que la pretensión de volver a la carga en la batalla del “copago” estaba en la agenda de algunos de nuestros políticos, y en concreto, tópico y particular en la de la Consellera de Salut en Cataluña. Así lo presagiaban diversos globos sonda, encuentros y encuestas técnico-científicas varias, manifestaciones sesudas de pensantes pensadores del estado de “disfrutar”(?) del que nos venimos beneficiando todo españolit@ i/o catalanet/a a la hora de requerir asistencia sanitaria, pública.

Tanto va el debate sobre la sostenibilidad del sistema público a la fuente que su universalidad accesibilidad y equidad amenazan ruptura. La irrupción violenta de la actual mega-Crisis, ha propiciado un escenario convulso y aprovechable para multitud de temas que estaban “pendientes” de lo que “políticamente” se podría calificar de una “oportuna coyuntura socio-económica”.

Es cierto que alguna gente como yo mismo, de neuronas torcidas a sinistra-izquierda y descaradamente enrojecidas, pensamos en primera instancia que a momentos difíciles y de zozobra económica y social hay que responder desde el Estado social con más y mejores prestaciones, con más garantías de protección. Y ello sobretodo para con los más débiles de la sociedad, pasando necesariamente por trabajadores/as, mujeres, jóvenes, viejos-“mayores”, inmigrantes, precari@s, parad@s, discapacitad@s, excluid@s, pobres cronificados y enferm@s, ...osease los frágiles del mundo que son/somos la gran mayoría de los que aspiramos a sobrevivir con dignidad sin cuentas en Suiza, patrimonio interesante ni acciones millonarias.

Pues NO, a la inefable Consellera Geli, socialista por socia y por lista, le ha venido la penuria económica global como anillo al dedo de disparar el gatillo privatizador. Como anilla a la pata para meterla, la esa, la pata y proponer con altavoces mediáticos y una “claca” entusiasta de la industria farmacéutica, de las compañías aseguradoras y de sanidad privada y de los profesionales más corporativizados y neoliberales del sector, la magna aspiración: EL COPAGO.

Queda visto y confirmado que la Consellera quiere pasar a la historia – negra historia esta - como la responsable de haber institucionalizado la gran OPA- fisura - grieta que abra la posterior liquidación del sistema público de salud tal como hoy lo conocemos y como en su día lo conquistamos. Abierta la ranura del copago por atención –servicio sanitario, con independencia sutil de cual sea su cuantía, especificidad o matiz cosmético, se iniciará una irremisible e imparable carrera hacia el precipicio de la mercantilización salvaje del “mercado de la salud”.

Al más puro estilo del sector mercantil norteamericano, falsamente moderno, criticado, ineficaz, injusto y denostado por la propia ciudadanía norteamericana que lo viene padeciendo y actualmente, en tiempos de crisis, definitivamente rechazado por corrupto y por generador de desigualdad y enfermedad. Los actuales candidatos made in USA, usan la campaña circense para criticar y proponer cambios, y entre esos cambios el sistema de salud/no-salud americano se lleva la palma en clamor popular- protovotante exigiendo su corrección inmediata....hacia un sistema público y universal....como el de España (sic)!!! Lastima que la SDra. Geli siga todavía seducida por tantos “vetustos- modernos” asesores del liberalismo económico y los agentes del gran empresariado del sector seguros y sanidad privada.

Porque regresando al meollo del tema. Si como declaran la finalidad no es “recaudatoria”, léase que se acepta de entrada que no es por/para que pueda corregir la economía del sistema, ¿a qué viene el argumento de la insuficiencia dineraria y su agudización por la crisis?. Realmente el sistema requiere otro tratamiento mucho más radical- de raíz si se quiere sostener… y mejorar !!

Por una parte : Más aportación de recursos públicos- presupuestos generales del Estado-, mejor tratamiento económico del Estatut de Catalunya también en su aspecto de financiación de la salud. Por otra, reserva y utilización para la red pública de salud de esos recursos y corrección de las clamorosas desviaciones negativas en gasto farmacéutico, en tecnología de uso cuestionable, en carencias prevencionistas y excesos intervencionistas de riesgo, en privatizaciones y en externalizaciones a diestro y más diestro... Más recursos y mejor gastados. Recursos públicos con dedicación pública, con control, con gestión, con objetivo, con atención, con dotación (o provisión que dicen ahora), y titularidad, públicos. No se nos puede pedir que, habiendo trabajado y satisfecho nuestras obligaciones fiscales que nutren las arcas del Estado, “volvamos” ahora a pagar la asistencia médica cuando la necesitemos. Eso es REpago y un timo.

Si el motivo de instaurar el nefasto copago, y/o cualquier limitación de cartera de servicio o sucedáneo, obedece a la otra pretensión, como así dicen, a la voluntad disuasoria del uso del sistema y para así “moderar la demanda” , la crítica y el rechazo no pueden ser de mayor calado: solo “limitarán- moderarán- restringirán el acceso a los servicios de salud a las capas realmente más pobres de la sociedad, a las personas y colectivos más necesitados y más frágiles, más “desfavorecidos” como ahora les gusta decir. Es decir que la modalidad del pago incrementaría la desigualdad, la inequidad y liquidaría la universalidad.

No valen, no deberíamos dejar que cuelen, mentiras como puños como son la pretendida superioridad de la gestión privada, la eficacia y eficiencia de los sistemas privados-privatizados. Ni otras fórmulas más sofisticadas, edulcoradas, con anestesia populista, como son las bondades de lo “mixto”, lo complementario ( tu pones un poco y yo pongo otro poco- de lo tuyo !!). No valen aquí propuestas de reequilibrio fiscal y corrección impositiva usando la precariedad en salud como falso mecanismo redentor que incrementa las aportaciones de los que sí tienen versus a las menores aportaciones de los que no tienen (pero a quienes, aun así, vamos a dar una atención básica y caritativa- modelo USA- en pro de una conciencia social tranquilizada). Si quieren incrementar la aportación de los más ricos, ¡ OJALÁ ! que lo hagan por la vía fiscal y de los impuestos directos.

El copago “simbólico” no vale para recaudar y sí para empozoñar y liquidar el sistema público, integral y universal de salud a costa de segregar, penalizar y discriminar a los más pobres.

Si insisten en imponerlo, se hará necesaria una movilización masiva de la sociedad y una confrontación de tal envergadura que se hará visible lo irreconciliable de los intereses públicos y sociales frente a los privados y mercantiles. No hay otra lectura y que nadie se deje llevar por perversos sentimientos generados de autoinculpación. Los enfermos no “abusan” de la sanidad, y en todo caso es responsabilidad de los políticos enseñarles para que sepan usarla mejor, una vez hayan escuchado (no solo oído) sus percepciones, sus argumentos y sus necesidades. Si consiguen abrir una fisura conceptual, la hemorragia ulterior está asegurada, y la las pérdidas pueden resultar irreversibles por muchos años. ¿COPAGO ? ¡Ni mentarlo !!

dimarts, 23 de setembre del 2008

PATRONAT DE LA MÚSICA DE BADALONA: READMISSIÓ INMEDIATA DELS ACOMADIATS INJUSTAMENT I DEPURACIÓ DE RESPONSABILITATS.

A començaments del mes d'agost es va conèixer la sentència del Jutjat Social núm. 31, en relació amb el conflicte entre els professors de l'Escola de Música de Badalona i el Patronat de la mateixa i l'Ajuntament. La sentència, excel·lentment fonamentada, dóna la raó als professors en les seves demandes bàsiques.

Així, estableix que la relació que existia (i existeix) entre els professors i l'Escola és estrictament laboral atès que no hi ha element algun per a considerar, a tres d'ells, treballadors autònoms ni a la resta, becaris. Així mateix declara la nul·litat de l'acomiadament efectuat per atemptar contra un dret fonamental, en aquest cas la garantia de “indemnitat” que es tradueix en la impossibilitat d'adoptar mesures de represàlia derivades de les actuacions del treballador encaminades a obtenir la tutela dels seus drets.

Com a conseqüència d'aquests fets provats en el judici i la seva caracterització jurídica, condemna al Patronat al Patronat de Música de Badalona que readmeti als treballadors en els seus llocs de treball i a l'abonament dels salaris des del dia de l'acomiadament.

La transcendència d'aquesta sentència té una doble lectura.

En primer lloc posa en evidència que els professors tenien la raó en la seva mobilització i en les seves demandes i que la desqualificació, el menyspreu i les maniobres per a desgastar la mobilització i dividir el grup que han sofert per part del Patronat, del Govern de l'Ajuntament i fins i tot de determinats suposats garants de la legalitat de les actuacions de l'Ajuntament i les seves empreses (només cal repassar les hemeroteques, les fonoteques i les sessions del Ple de l’Ajuntament per a comprovar-lo) responien al pitjor dels autoritarismes patronals no compatible amb la gestió d'un Ajuntament que es pretén democràtic.

En segon lloc que el Patronat és responsable d'actuacions d'una extraordinària gravetat que voregen el delicte contra els treballadors que tipifica el Codi Penal, com són l'haver-los imposat unes condicions laborals i de Seguretat Social que han perjudicat els drets que tenen reconeguts per Llei i l'haver atemptat contra un dret fonamental dels mateixos (garantia de indemnitat).

Tanmateix, malgrat la claredat i els extraordinaris fonaments de la sentència, el Patronat, amb el suport del Govern de la ciutat, ha optat per "sostenir-la i no esmenar-la" i no ha readmès als treballadors injustament acomiadats, optant per presentar un recurs en el qual expressen queden exonerats d'anar al treball sense perjudici de cobrar els seus salaris i les seves cotitzacions. Els professors no estan d'acord i volen l'ocupació efectiva del seu treball així com la percepció de tots els seus salaris i cotitzacions socials deixades de pagar. En aquest sentit s'han dirigit un escrit al Jutjat demanant un veredicte ràpid d'acord al que estableix l'art. 296 de la Llei de Procediment Laboral.

Estem davant unes actuacions del Patronat veritablement escandaloses des de la perspectiva d'un comportament democràtic i la gestió dels diners públics. Quan una administració pública, que formalment és la garant de la legalitat vigent, incompleix la mateixa, es produeixen una sèrie de danys encadenats: descrèdit de la institució, inseguretat jurídica, exemple negatiu per a la convivència, etc..Per altra banda es malbaraten els diners públics: contractant bufets d'advocats externs de quantiosa minuta, pagant als treballadors acomiadats sense contrapartida de treball efectiu. Tot això derivat d'una actuació prepotent que en cap moment ha volgut (ni vol) negociar amb els treballadors en lluita perquè se li reconeguessin els seus drets.

Arribats a aquest punt s'imposa una correcció immediata de la deriva impresentable que està prenent el conflicte. Aquesta correcció passa necessàriament per la readmissió immediata dels treballadors acomiadats i la depuració de responsabilitats dels directius del Patronat. El prestigi de les institucions públiques dependents de l'Ajuntament de Badalona(i del mateix) està en joc. Ja n'hi ha prou de complicitats per acció o omissió amb aquests personatges.